2000 VIR-MAR DISTRICT YABA Invitational - B Division
      Previous Game Game Game Game Game Game Game Game Today's Total Total  
      Pinfall 1 2 3 4 5 6 7 8 Pinfall Pinfall + Bonus Average
1   Ian Ennis 2983 148 259 214 179 213 186 203 222 1624 4607   191.96
      + Bonus   50 50 50 50   50 50     4907  
2 Joseph Delfin 2922 175 238 198 209 222 194 186 199 1621 4543 189.29
+ Bonus 50 50 50 50 50 50 50 4893
3   Bryan Dumas 3021 187 190 168 235 171 220 171 201 1543 4564   190.17
      + Bonus 50 50   50   50   50     4814  
4 Crystal Waters 3167 175 163 177 171 179 218 179 196 1458 4625 192.71
+ Bonus 50 50 50 4775
5   William Bean 3109 201 205 212 177 175 186 172 185 1513 4622   192.58
      + Bonus 50 50 50               4772  
6 Greg Strickland 2953 193 171 171 209 196 182 256 191 1569 4522 188.42
+ Bonus 50 50 50 50 4722
7   Stefan White 2984 160 175 150 170 181 195 183 183 1397 4381   182.54
      + Bonus             50 50     4481  
8 Arthur Maddalena 2926 146 196 225 186 166 170 164 159 1412 4338 180.75
+ Bonus 50 50 4438


A Division final results